درستش کردن . گویا باید یه چیزی رو ثابت میکردن و کردن (: