میدونی شانسم خیلی خوبه میزنه و یکی اینجا رو میخونه و باز بد تعبیر میکنه !